Vydáno: 24.12.2019
Multilateral Consulting & Analysis

Forenzní šetření SBP/MCA skončeno

  Praha 24. prosince 2019 – Společnost Grand Thornton Advisory dnes ukončila forenzní šetření fimy SBP, s.r.o. později přejmenované na Multilateral Consulting and Analysis s.r.o. (MCA). Jeho předmětem bylo posouzení transakcí mezi SBP, FSV UK a Ing. Mirkou Kortusovou. V rámci šetření byla provedena kontrola úplnosti, průkaznosti či případné rozporuplnosti doložených informací a dat s důrazem kladeným na rekonciliaci účetnictví MCA s partnery a sponzory a nebyly nalezeny žádné neshody. Ani kontrola finančních výkazů na účetní doklady SBP, s.r.o. neshody neobjevila.

  Závěrečná zpráva obsahuje také úplný přehled vazeb mezi SBP/MCA, orgány Univerzity Karlovy, sponzory, partnery bezpečnostních konferencí a konferencí Česko-čínského centra UK a přímými dodavateli organizačních služeb. Ve zkoumaném období se jednalo o čtyři Jarní bezpečnostní konference v letech 2016 až 2019 a čtyři Pražské bezpečnostní konference v letech 2015 až 2018. Zároveň byly podrobeny šetření i čtyři výroční konference Česko – čínského centra UK v letech 2016 – 2019.

  Konference oficiálně pořádalo SBP IPS FSV UK, a tudíž byly vždy produktem FSV UK (v případě Česko-čínských konferencí se jednalo o produkt rektorátu UK, SBP bylo spoluorganizátorem). Příprava a organizace konferencí byla časově velmi náročná a z větší části nebyla pokryta pracovními úvazky na FSV UK. Proto byly práce na přípravě a organizaci konferencí zajišťovány nad rámec a mimo rámec pracovních úvazků pracovníků fakulty. Tyto aktivity byly zajišťovány právě společností SBP, s.r.o. Ta zajišťovala i financování konferencí, nad rámec prostředků, které byly v projektech řešených na FSV UK na konference alokovány, resp. nad rámec podpory ze strany rektorátu UK.

  Konference výrazným způsobem zvyšovaly odborné renomé FSV UK i samotné Univerzity Karlovy a jejich funkcionářů. Právě proto rektor UK prof. Tomáš Zima převzal osobní záštitu nad 7 z 8 pořádaných jarních a pražských bezpečnostních konferencí a na všech konferencích Česko-čínského centra UK. Konferencí se osobně zúčastnila i řada akademických funkcionářů, včetně děkanky FSV UK Dr. Alice Němcové Tejkalové. Jarní a pražské bezpečnostní konference byly mimo jiné uváděny jako výsledky činnosti FSV UK i v jejích výročních zprávách.

  Po uzavření příslušných dohod o ochraně důvěrných informací, zejména s ohledem na pravidla GDPR, je MCA připravena závěrečnou zprávu z šetření poskytnout příslušným akademickým funkcionářům FSV a UK.

Kontakt:
  Donath Business & Media
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal.donath@dbm.cz

  Soubory ke stažení:

  Document Icon GTA_MCA_TZ_191224.docx