Vydáno: 23.8.2009
Rockwool

Požiarne pásy pri zatepľovaní stále nie sú povinné. Hrozia škody na životoch a majetku?

  Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) v súvislosti s tragickým požiarom v maďarskom Miskolci minulý víkend dôrazne upozorňuje na nedostatky právnej regulácie požiarnej bezpečnosti zatepľovacích systémov na Slovensku. Stále tu chýba zákonná norma, ktorej aplikácia by vďaka zavedeniu nehorľavých požiarnych pásov účinne zabránila šíreniu požiaru po fasádach stavieb najmä v prípade nedokonalej aplikácie týchto systémov. Stavby na Slovensku sa ešte stále zatepľujú v prevažnej miere horľavými materiálmi.

  „Používanie požiarnych pásov pri zatepľovacích systémoch z horľavých materiálov by za minimálnych dodatočných nákladov významne zvýšilo ochranu majetku aj životov,“ hovorí plk. Jaroslav Miko, autor návrhu normy, ktorej cieľom malo byť zvýšenie požiarnej bezpečnosti kontaktných zatepľovacích systémov v SR. Norma mala zároveň riešiť požiarnu bezpečnosť odvetraných fasád, čo doteraz v našich predpisoch chýba. „Požiarne skúšky vykonané v Českej republike v rokoch 2008¬¬ – 2009, ich výsledky a hlavne následné zavedenie zmien noriem požiarnej bezpečnosti (ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802 z mája 2009), ktoré rozširujú práve aplikáciu požiarnych pásov na fasádach rekonštruovaných budov, dokazujú, že úspory energie musia ísť ruka v ruke s požiarnou bezpečnosťou. Len tak je možné zabrániť prípadným škodám a tragédiám,“ dodáva J. Miko. Jeho slová potvrdzuje František Kregl, prezident Profesní Komory Požární Ochrany (PKPO) ČR. „PKPO podporuje používanie prvkov požiarnej ochrany, ktoré chránia ľudí v prípade nepredvídateľnej náhodnej udalosti a preto vítame nové legislatívne predpisy upravujúce používanie požiarnych pásov na obnovovaných budovách. Vo vlastnom záujme vlastníkov budov a ich obyvateľov odporúčame ich aplikáciu aj v prípadoch, kedy to predpis priamo nepožaduje,“ hovorí Kregl.

  Zatepľovací systém z horľavých materiálov, inštalovaný v desaťposchodovom rekonštruovanom a zateplenom dome v maďarskom Miskolci, bol pravdepodobne jednou z ciest, ktorými sa požiar z bytu na šiestom poschodí rýchlo rozšíril na úroveň ďalších troch podlaží. Na siedmom poschodí ostali uväznení traja ľudia. Dvoch z nich sa ani napriek rýchlemu zásahu niekoľkých jednotiek hasičov nepodarilo zachrániť. Tretí umrel na následky zranení v nemocnici. Viac než 20 obyvateľov panelového domu museli evakuovať. V rámci vyšetrovania, ktoré momentálne prebieha, sa bude skúmať aj to, nakoľko k rýchlemu šíreniu požiaru prispel tepelnoizolačný systém budovy po rekonštrukcii v roku 2007. Podľa doteraz neoverených informácií šlo o izoláciu z penového polystyrénu. Maďarsko v roku 2008 sprísnilo požiadavky na protipožiarnu ochranu budov vrátane zatepľovacích systémov.

  „Súčasná právna úprava požiarnej bezpečnosti zatepľovaných budov na Slovensku je evidentne nedostatočná a neberie do úvahy možné scenáre vzniku a šírenia požiaru,“ hovorí Ján Dekánek, projektant a špecialista požiarnej ochrany. „Už však existuje návrh normy, ktorá zavedenie povinných požiarnych pásov zakotvuje. Napriek širokej zhode odborníkov na potrebe riešenia tohto problému sa však odborné diskusie na túto tému neustále odkladajú,“ dodáva František Gilian, prezident Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

  Asociácia APPO SR týmto vyzýva zainteresované strany vrátane ústredných orgánov štátnej správy, aby aktívne spolupracovali pri riešení tohto problému, a apeluje na osobnú zodpovednosť kompetentných osôb v záujme prevencie škôd a tragédií tohto druhu v budúcnosti.

  Asociácia APPO SR vznikla v roku 2006. Jej hlavným poslaním je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej ochrany budov pri ich výstavbe, užívaní a rekonštrukcii, a tým aj zvyšovanie ochrany užívateľov budov a majetku. Na problematiku nedostatočnej regulácie požiarnej bezpečnosti zatepľovacích systémov APPO SR dlhodobo upozorňuje.

  Ďalšie informácie o požiari v Miskolci, vrátane fotografií a videa nájdete tu:
  http://www.hunvista.net/2009/08/16/18-video-tuz-egy-miskolci-panelhazban/
  http://miskolc.langlovagok.hu/cgi-bin/miskolc/index.cgi?view=ck&tID=9&nID=332&nyelv=hu

Kontakt: