Vydáno: 3.5.2018
DBK

Terasa a pasáž u DBK mohou klidně sloužit dál

    Praha 3. května 2018 – Znalecký ústav Fakulty stavební ČVUT, nejvyšší česká autorita v oboru posuzování staveb a ocelových konstrukcí, vydal v minulém týdnu znalecký posudek č. 295 - 18, týkající se „Zhodnocení stavu nosné ocelové konstrukce přemostění metra stanice Budějovická JIH Praha 4 včetně vyjádření k předaným, dosud zpracovaným, odborným statickým posudkům, průzkumům a analýzám." Posudek byl vypracován na objednávku společnosti DBK. Ta se brání zbytečné uzávěře prostor přiléhajících k DBK, nařízené v lednu MHMP. Dalším podnětem pro zpracování posudku pak byla hrozba „snesení“ terasy před DBK, o kterém magistrát zřejmě vážně uvažuje. Terasa, dílo architektů Machoninových, je přitom integrální součástí unikátního architektonického řešení celého prostoru u DBK.

    Ve znaleckém posudku se uvádí, že „po prostudování, kontrole a přepočtu výše uvedených podkladů a prohlídce na místě se kolektiv autorů přiklání k závěrům Ing. Marka Lukáše.“ Ten ve svém aktuálním statickém posudku došel k závěru, že konstrukce má i po redukci průřezů korozí dostatečnou únosnost a není vhodné odbourávat její stávající spřaženou desku. Její odstranění by znamenalo ztrátu stávajícího spřažení s ocelovými nosníky a došlo by tak k celkovému snížení únosnosti konstrukce.

    Na znaleckém posudku je snad nejzajímavější kritický pohled na statické posudky zpracované v minulosti. Na tom posledním z roku 2016 bylo přitom postaveno rozhodnutí o lednové uzávěře prostor u DBK. Ve znaleckém posudku se k předloženému dokladu praví: „Zpráva nemá prakticky žádnou vypovídací hodnotu a není podložena odpovídajícími měřeními a fakty.“ Přitom právě tímto dokumentem argumentují zastánci nutnosti odstranění celé konstrukce.

    Znalecký ústav došel k závěru, že „Stávající konstrukce byla v minulosti navržena korektně. Jedná se o kvalitní nosnou konstrukci, která po provedení drobných oprav, celkového řádného ošetření a za předpokladu obvyklé údržby může odhadem sloužit dalších 60 let, na které byla navržena. Při dodržení výše uvedeného je konstrukce bezpečná a spolehlivá.“

Kontakt: