Vydáno: 14.11.2005
Konsorcium MYTIA

Tiskové prohlášení sdružení MYTIA

  Sdružení MYTIA, které podalo nabídku do zadávacího řízení na zavedení systému mýtného vyjadřuje hluboké znepokojení nad nestandardním postupy Ministerstva dopravy v souvislosti se zadávacím řízením na výběr dodavatele pro systém mýtného.

  Sdružení MYTIA (Fela Management AG, Ascom (CZ) s.r.o. Damovo Česká republika s.r.o. a ABD Group a.s.) uvádí :

  Zadávací řízení bylo vyhlášeno jako otevřené řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázkách. Ačkoli Ministerstvo dopravy ujišťuje veřejnost ve svých prohlášeních o tom, že při procesu výběru dodavatele dodržuje zákon, aktivity posledních dnů svědčí o netransparentnosti kroků Ministerstva dopravy a o porušování zákona.

  Za zásadní porušení pravidel otevřeného řízení považuje sdružení MYTIA aktivity Ministerstva dopravy směřující k utajení výsledků práce hodnotící komise, které již měly být účastníkům k dispozici a dále i prohlášení naznačující, že kompetentním orgánem k rozhodnutí o výsledku tendru je vláda ČR. Taková prohlášení jsou v přímém rozporu s pravidly zadávání veřejných zakázek. Netransparentnost řízení a snahy o utajování okolností práce hodnotící komise vedou ke spekulacím, které musí nutně vzbudit obavy účastníků tendru i veřejnosti.

  Sdružení MYTIA je připraveno dostát své nabídce podané do výběrového řízení a vybudovat a zprovoznit systém mýtného za nejnižší nabídkovou cenu, v nejkratších lhůtách a plně v souladu s podmínkami určenými Ministerstvem dopravy v  podmínkách zadávacího řízení.

  Aby nedošlo k průtahům způsobeným chybným postupem Ministerstva dopravy porušujícím zákon, obrací se dnes sdružení MYTIA na Ministerstvo dopravy a v souladu se zákonem žádá o zpřístupnění informací o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnutím do Zprávy pořízené hodnotící komisí. Současně se sdružení MYTIA obrací na zadavatele s námitkami proti jeho netransparentnímu postupu po ukončení práce hodnotící komise a podniká další kroky, které by do utajovaných výsledků zadávacího řízení vnesly světlo.

  Sdružení MYTIA považuje za zavádějící informace publikované Ministerstvem dopravy, že o vítězi tendru rozhodne vláda na základě rozhodnutí hodnotící komise. Role Ministerstva dopravy v zadávacím řízení je podle zákona nepřenositelná na jiné subjekty. Podle zákona je to Ministerstvo dopravy, kdo činí rozhodnutí o vítězi tendru. Podle zákona je to Ministerstvo dopravy, kdo je jediným formálním garantem dodržování zákonnosti při posuzování a hodnocení nabídek a při rozhodování o přidělení veřejné zakázky.

  Jakékoli rozhodnutí hodnotící komise nemá podle zákona právní relevanci k účastníkům zadávacího řízení. Rozhodnutí hodnotící komise mají pouze doporučující charakter (o vítězi rozhoduje Ministerstvo dopravy). Rozhodnutí hodnotící komise jsou určeny pouze Ministerstvu dopravy (a nikoli vládě). Ministerstvo dopravy není povinno se doporučeními hodnotící komise řídit, zvláště nebyl-li při posuzování a hodnocení nabídek dodržen zákon.

  K úvahám o chybách při posuzování a hodnocení nabídek v hodnotící komisi vedou zprávy z tisku, kde se uvádí, že hodnotící komise vybírala podle nabízených obchodních podmínek (tedy v rozporu s pravidly zadávacího řízení) a zejména pak informace o  tom, že jeden z členů hodnotící komise (Ing.Fr.Koníček) rezignoval na své členství z důvodu vážných výhrad k procesu výběru.

  K postavení vlády sdružení MYTIA uvádí, že podle oficiálních zdrojů neexistuje žádné usnesení vlády, které by si vyhradilo rozhodování či schvalování vítěze zadávacího řízení na zavedení systému mýtného. Odkazy Ministerstva dopravy na působnost vlády v daném zadávacím řízení vnímá sdružení MYTIA jako přesouvání odpovědnosti na orgán, který nemůže z povahy věci disponovat všemi relevantními informacemi. Odkazy Ministerstva dopravy na rozhodování vlády nasvědčuje přesouvání odpovědnosti na vládu za případné chyby, kterých se Ministerstvo dopravy dopustilo v daném zadávacím řízení. Odpovědnosti za chyby, které mohou ohrozit včasné zavedení systému mýtného v ČR. Odpovědnosti za chyby, které mohou přinést ČR značné ztráty v důsledku nemožnosti zahájení výběru mýtného v předpokládaných lhůtách.

  Sdružení MYTIA věří, že jeho obavy a jím podniknuté kroky umožní včasný přezkum dosavadního postupu Ministerstva dopravy. Současně věří, že jím podniknuté kroky umožní, aby byla smlouva uzavřena v době co nejkratší, a to s účastníky, kteří podali skutečně nejlepší nabídku.

  V Praze dne 14. listopadu 2005
  za účastníky sdružení MYTIA
  Damovo Česká republika s.r.o.

Kontakt: