Vydáno: 18.4.2000
CME

„Chyťte zloděje!“

  Praha 18. dubna 2000 - Právě dva dny před prvním výročím zahájení sporu mezi CME a Vladimírem Železným potvrdil Arbitrážní tribunál se sídlem v Amsterodamu svůj arbitrážní nález z 10. listopadu 1999. Ten nařizoval Vladimíru Železnému „nepodílet se přímo či nepřímo jménem svým ani jménem jiné osoby bez ohledu na funkci (vyjma jako vlastník menšího než 5% podílu), sám nebo ve spojení s žádnou jinou osobou, za úplatu nebo bezúplatně, na žádném úkonu, kterým by vykonával nebo kterým by se účastnil nebo by měl jakýkoliv finanční nebo jiný podíl na činnosti, která se výrazně shoduje nebo která konkuruje televiznímu nebo rozhlasovému vysílání či službám poskytovaným pro rozhlasové a televizní vysílání provozované v České republice společnostmi CME a ČNTS nebo jinou společností přidruženou k CME". Dále bylo Vladimíru Železnému nařízeno „nepobízet zaměstnance ČNTS k tomu, aby odešli ze společnosti ČNTS, ani tak nečinit prostřednictvím dalších osob". Vladimíru Železnému bylo znovu uloženo „ukončit veškerou účast na činnostech týkajících se TV Prima a vzdát se jakéhokoliv majetkového podílu ve společnosti Beseda". Navíc tribunál potvrdil svůj předběžný názor, že Železný své smluvní závazky vůči CME skutečně porušil.

  S ohledem na změnu ve vlastnickém podílu Vladimíra Železného v CET 21 rozhodl arbitrážní tribunál, že jeho původní arbitrážní výrok o předběžném opatření bude v ostatních částech s okamžitou platností revokován. To se týká zejména obnovení exkluzivního stavu mezi CET 21 a ČNTS, které Železný údajně nemůže naplnit.

  Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME vyjádřil naději v pozitivní výsledek závěrečného výroku arbitráže, který má být vydán do konce května, po šestidenním slyšení, jehož začátek je stanoven na 29. dubna 2000. „Arbitři se tak znovu postavili za svou původní výzvu k 'chycení zloděje'," tvrdí Klinkhammer. „Věříme, že v květnu budeme moci oznámit: 'Pravda se ukázala'," prohlásil Klinkhammer optimisticky.

  Pondělní arbitrážní výrok výslovně stanovuje, že tento příkaz Arbitrážního tribunálu nevylučuje formulaci odlišných závěrů v jeho definitivním nálezu. Příkaz zůstává v platnosti, dokud Arbitrážní tribunál nerozhodne jinak. Vydáním příkazu také zamítl Arbitrážní tribunál jakékoliv další návrhy obou stran na další předběžná opatření. Zamítnuta byla rovněž žádost dr. Železného na vydání ochranného opatření.

  Kontakt: Příloha 1 x
  Michal Donath
  Donath-Burson-Marsteller
  Tel.: 02/2421-1220
  Fax: 02/2421-1620

  Pracovní překlad výroku arbitrážního tribunálu ze 17. dubna 2000
  Arbitrážní příkaz

  1. Rozhodnutí (arbitrážní příkaz) z 10. listopadu 1999 se tímto potvrzuje v těch bodech, které nařizují Dr. Železnému:

  (a) nepodílet se přímo či nepřímo jménem svým ani jménem jiné osoby bez ohledu na funkci (vyjma jako vlastník menšího než 5% podílu), sám nebo ve spojení s žádnou jinou osobou, za úplatu nebo bezúplatně, na žádném úkonu, kterým by vykonával nebo kterým by se účastnil nebo by měl jakýkoliv finanční nebo jiný podíl na činnosti, která se výrazně shoduje nebo která konkuruje televiznímu nebo rozhlasovému vysílání či službám poskytovaným pro rozhlasové a televizní vysílání provozované v České republice společnostmi CME a ČNTS nebo jinou společností přidruženou k CME;
  (b) nepobízet zaměstnance ČNTS k tomu, aby odešli ze společnosti ČNTS ani tak nečinit prostřednictvím dalších osob;
  (c) ukončit veškerou účast na činnostech týkajících se TV Prima a vzdát se jakéhokoliv majetkového podílu ve společnosti Beseda;

  2. Ve všech ostatních ohledech se arbitrážní příkaz (listopadový - pozn.překl.) s okamžitou platností revokuje.
  3. Toto rozhodnutí nebrání arbitrážnímu tribunálu ve formulaci závěrů závěrečného výroku odlišných od závěrů uvedených v tomto rozhodnutí.
  4. Tento příkaz zůstává v platnosti dokud arbitrážní tribunál nerozhodne jinak.
  5. Tímto se zamítají jakékoliv další žádosti obou stran o vydání předběžných opatření.
  6. Tímto se zamítá žádost Dr. Železného o vydání ochranného opatření.
  7. Žádost CME, aby arbitrážní tribunál potvrdil, že strany sporu mohou zveřejnit obsah jak vydaného, tak budoucích arbitrážních příkazů, jež nebudou obsahovat utajované skutečnosti obchodního charakteru nebo jiné osobní či firemní údaje s oprávněným nárokem na ochranu, se tímto zamítá.
  (Pozn. překladatele: Z odůvodnění arbitrážního příkazu, které není jeho součástí vyplývá, že arbitrážní tribunál tuto žádost CME musel zamítnout, protože pro takové potvrzení nenašel oporu ani v arbitrážních pravidlech ICC, ani v nizozemském arbitrážním právu. V důsledku tohoto stavu zaujal arbitrážní tribunál stanovisko, že strana, která takové informace uveřejní, tak činí na vlastní nebezpečí. Pokud jedna ze stran dojde k názoru, že takové informace byly uveřejněny nevhodným a nezákonným způsobem z hlediska aplikovaného práva, a to bez ohledu na to, o jaké právo se jedná, může přijmout právní kroky na svou ochranu. Vzhledem k tomu, že o takových právních krocích může rozhodovat i tento arbitrážní tribunál, k čemuž již také došlo, může vzniknout arbitrážnímu tribunálu povinnost rozhodnout v této záležitosti.)
  8. O žádosti Dr. Železného v souvislosti s údajnými náklady na toto řízení bude rozhodnuto v rámci závěrečného výroku arbitrážního tribunálu.

  [podpis]
  Pierre A. Karrer [podpis]
  Kaj Haber [podpis]
  [Pavel Dobiáš]
  (s výhradou části I arbitrážního příkazu, viz odůvodnění nesouhlasu, připojené k příkazu z 10.11.1999)
  Poznámka překladatele:
  Jedná se o pracovní překlad bez jakékoliv právní závaznosti pro kteroukoliv stranu sporu či překladatele samotného.
  Michal Donath v.r.

Soubory ke stažení:

Document Icon Stop1_cz.doc