Vydáno: 12.6.2017
Jiří Šalda

Vila Petřiny není kulturní památkou

    Praha 12. června 2017 – Vila v ulici Na Petřinách č. 7, Praha 6, v soukromém vlastnictví Jiřího Šaldy již není kulturní památkou. O sejmutí památkové ochrany rozhodlo Ministerstvo kultury ČR (MK ČR) 1. června. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. června, tedy o pět dní později.

    „Rozhodnutí jsem přijal s velkým zadostiučiněním,“ prohlásil Šalda. „Vážím si toho, že MK ČR nepodlehlo ani tlaku části veřejnosti, ani některých médií včetně veřejnoprávních. V rozkladovém řízení dostala přednost odbornost před emocemi, jak to má být. Nekvalifikovaný podnět na zpamátnění mé vily podal MUDr. Nechvátal, jeden ze zastupitelů městské části Prahy 6, který na Komisi územního rozvoje bez jakýchkoli námitek původně hlasoval pro realizaci mnou navržených stavebních úprav. Jím způsobenou finanční újmu aktuálně vyčíslují odborníci. Její vymáhání v rámci civilně-právního řízení si vyhrazuji,“ dodal Šalda.

    „Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů, neprohlašuje soubor „vila č.p. 1482, v Praze 6 - Břevnov", který sestává z vily č. p. 1482 na pozemku pare. č. 3630, pozemků pare. č. 3630 (dům) a 3631 (zahrada) a stavby oplocení při uliční linii (na pozemku pare. č. 3631), k. ú. Břevnov, Praha 6, za kulturní památku,“ praví se v rozhodnutí. Úplný text naleznete zde.

Kontakt: