Vydáno: 30.11.1999
CME

Pravé podpisy v nepravý čas


  Praha 30. listopadu 1999 – Odborný posudek soudního znalce prokázal, že nejméně sedm smluv mezi ČNTS a CET 21 vykazuje takové znaky, které opravňovaly ČNTS k podání trestního oznámení k Policii ČR pro podezření ze spáchání trestných činů zneužívání informací v obchodním styku, poškozování cizích práv a porušování povinností při správě cizího majetku. Podezření se mimo jiné opírá o výrok soudního znalce, ze kterého lze dovodit, že dotčené smlouvy byly uzavřeny v jiném období než naznačuje na smlouvách uvedené datum jejich vzniku s cílem znevýhodnit ČNTS ve vzájemném vztahu s CET 21. Hlavními podezřelými jsou kromě Vladimíra Železného, bývalého jednatele a generálního ředitele ČNTS, také Vladimír Venclík a Josef Alan jako jednatelé CET 21 v období údajného uzavření smluv.

  „Zjištěná shoda celého komplexu znaků svědčí o tom, že předložené sporné smlouvy nevznikaly postupně ve čtyřech různých datech, ale byly vyhotoveny najednou,“ uvedl v posudku Pavel Kokiš, soudní znalec v oboru technického zkoumání listin a písmoznaleckého posuzování strojového písma. Z posudku lze dovodit, že pochybné smlouvy vznikly v období po odvolání Vladimíra Železného z funkce generálního ředitele ČNTS 19. dubna 1999.

  Podle Kokiše jsou např. struktura a sytost psacích tahů podpisů tří různých osob zpravidla velice časově proměnlivé. U šesti sporných smluv datovaných ve značně dlouhém časovém období od 30. 11. 1996 do 1. 3. 1999 však vykazují nebývale vzácnou shodu. Stejně nepravděpodobné je také použití totožné kombinace tří různých druhů kancelářského papíru na smlouvách uzavřených v průběhu 27 měsíců. Pochybnosti dále prohlubují zásadní rozpory v datování sporných smluv zjištěných při obsahové analýze textu. Navíc byla na všech listech zjištěna přítomnost shodného individuálního markantu. Jsou jím skvrny kruhového tvaru opakující se v pravidelné rozteči na každé straně pravděpodobně v důsledku poškození světlocitlivého válce použité laserové tiskárny či xerografické kopírky.

  Zpochybňované smlouvy také zásadně odporují principům, kterými se obecně řídily ekonomické vztahy obou společností již od roku 1993. Ty pak byly následně zakotveny ve Smlouvě o spolupráci a jejím jediném platném dodatku z 21. 5. 1997 potvrzujícím exkluzivitu vzájemného vztahu ČNTS a CET 21. O existenci sporných smluv není zmínka v žádných účetních a ani jiných dokumentech ČNTS či CET 21. Ani jedna z obou společností však podle těchto smluv průkazně nepostupovala.

  CET 21 nehradila smluvní nájemné a ČNTS nikdy nevedla archiv pro CET 21. Podle názoru ČNTS může takových antidatovaných smluv existovat zřejmě více. Z dostupných dokladů totiž vyplývá, že právní zástupce CET 21, Aleš Rozehnal, navrhoval uzavření většiny ze zpochybňovaných smluv teprve 28. února 1999, tedy dlouho po jejich údajném podpisu.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon Magicy.doc