Vydáno: 2.9.2001
Svaz minerálních vod

Studie Evropské komise potvrdila výhodnost používání nevratných PET obalů

  Praha/Brusel 2. září 2001 - Evropská komise v rámci přípravy novelizace směrnice o obalech a obalových odpadech zpracovala studii nákladů a výhod plynoucích z opakovaného použití a recyklace různých typů obalů a obalových materiálů. Studie konstatuje, že PET obaly jsou nejvhodnějším obalem na nápoje jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Současně konstatuje, že vratné obaly nejsou výhodnější než nevratné PET obaly. Hlavním důvodem je především zjištění, že i na krátké přepravní vzdálenosti je z hlediska životního prostředí užívání vratných skleněných obalů třikrát až čtyřikrát škodlivější.

  Součástí studie je i rozbor výhod a nevýhod vratných nápojových obalů z hlediska dopadů na životní prostředí. „Používání vratných obalů nemá být podporováno," uzavírá studie právě ve vztahu k nápojovým obalům. Úplný text studie v anglickém jazyce je dostupný na internetových stranách Evropské komise na adrese: http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/public_discussion.htm).

  Při použití metodiky studie EU pro podmínky České republiky při současné úrovni recyklace PET lahví (20%) se ukázalo , že ve srovnání s nevratnými PET obaly je celkový dopad použití vratných skleněných lahví na životní prostředí více než dvojnásobný. Výpočet vycházel z údajů Českého statistického úřadu, podle kterých činí průměrná přepravní vzdálenost nealkoholických nápojů a potravin 111,6 km s tím, že celkové roční množství nápojů distribuovaných v PET lahvích je 15 mil. hektolitrů. Studie navíc jednoznačně prokazuje, že pokles výroby nápojů ve vratných obalech způsobený změnou preference českých spotřebitelů nepůsobí žádné dodatečné škody životnímu prostředí. Přitom se téměř všichni výrobci minerálních vod na základě dobrovolné dohody s ministerstvem životního prostředí již několik let podílejí ve spolupráci se sdružením Eko-kom na financování tříděného sběru v českých městech a obcích.

  V českém prostředí však MŽP stále uvažuje o zvýšení podílu PET obalů určených k recyklaci na nerealistickou úroveň. Ta má výrobce donutit, aby ustoupili od používání tohoto druhu obalu. Podle názoru Svazu minerálních vod však jde o účelovou diskriminaci jednoho druhu obalu na úkor výrobců minerálních vod, která je zcela jednoznačně v rozporu s legislativou Evropské Unie.

  Doplňující informace naleznete v příloze tiskové zprávy.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

  Svaz minerálních vod
  Jana Ježková
  předseda
  360 21 Karlovy Vary
  Tel./Fax 017/3585160


  Doplňující informace k tiskové zprávě
  Svazu minerálních vod

  Česká republika:

  Důsledná aplikace metodologie studie Evropské unie na podmínky českého prostředí přinesla mimo jiné tato další zjištění:
  • Používáním vratných skleněných namísto nevratných PET obalů vznikne za rok o 4200 tun více skleníkových plynů a o 1000 tun více toxických aerosolů a polétavého prachu.
  • K zajištění distribuce nápojů ve skleněných vratných lahvích namísto v PET obalech by bylo nutné použít
   o 1500 více nákladních automobilů. Ty by pak ročně při distribuci a svozu vratných skleněných lahví najely
   o 121 mil. km více než by bylo nutné při používání PET lahví. „Objem vnitrostátní přepravy zboží by tak vzrostl téměř o 1,5%.
  • Studie kromě dopadů na životní prostředí hodnotila také ekonomické dopady a sociální důsledky. Z hlediska ekonomického považuje studie použití vratných lahví za jednoznačně nevhodné. Pro české podmínky jsou náklady spojené s používání vratných skleněných lahví více než třikrát vyšší i při zahrnutí nákladů na odstranění odpadu
   z nevratných obalů. Z hlediska sociálních dopadů, kam jsou zahrnovány například vlivy na zaměstnanost, ale i hluk a dopravní rizika, by v ČR například v důsledku zvýšené dopravy vratných skleněných lahví stoupla nehodovost na silnicích nejméně o 0,2%.

  Rakousko:
  • Studie provedená Evropskou komisí je nejrozsáhlejší studií tohoto typu a bude mít zásadní význam pro budoucí úpravu legislativy EU, především v otázce stanovení požadované recyklace obalů a v otázce oprávněnosti opatření na podporu vratných obalů.. V posledních letech byla provedena řada studií porovnávající dopad vratných a nevratných nápojových obalů na životní prostředí, které došly k velmi podobným závěrům. K nejznámějším v Evropě patří studie rakouského ministerstva životního prostředí z minulého roku, která rovněž jednoznačně konstatuje že použití vratných nápojových obalů nemá z hlediska ochrany životního prostředí opodstatnění.

  Spolková republika Německo:
  • Stejný závěr obsahuje i studie provedená v SRN zemskou vládou Rheinland-Pfalz a další studie provedené
   v různých státech EU. Zvláště SRN se díky řadě takových studií ocitá v nepříjemné pozici, protože německé předpisy o obalech vyžadují povinné používání vratných lahví na nápoje. Vláda SRN dokonce navrhovala zavést zvláštní předpisy vztahující se na nápojové obaly. Na základě jejich ekologické nevýhodnosti proti tomuto postupu oficiálně protestovala Francie, Holandsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko a Velká Británie. Evropská komise však rozhodla, že taková tržní regulace diskriminující nevratné obaly odporuje právu EU.
  • V tiskovém prohlášení z 29.3.2001 uvedla komisařka EK Margot Wallström: „Soudíme, že německé předpisy neberou náležitý ohled na environmentální důsledky, přepravy obalů na minerální vodu na dlouhou vzdálenost s cílem jejich opakovaného použití. Tyto předpisy jsou tržní bariérou, kterou nelze zdůvodnit ochranou životního prostředí a žádáme německé úřady, aby je změnily v souladu s ohledem na životní prostředí." S tímto prohlášením předala Evropská komise případ Evropskému soudnímu dvoru.
  • Soudní řízení vedené Evropskou komisí proti SRN ve věci neodůvodněné preference vratných obalů zřejmě zapůsobilo i na parlament SRN, když 13.7.2001 odmítl návrh Spolkové vlády připravený ministrem Trittinem na zavedení povinných záloh na nevratné obaly, opatření proti kterému u Evropské komise oficiálně protestovalo osm členských států EU.

Soubory ke stažení:

Document Icon studieekfin.doc