Vydáno: 6.4.2015
Tesco SW

Trestní oznámení TESCO SW na auditní orgán MF ČR

    Olomouc 6. dubna 2015 – V souvislosti s mediálně ventilovanými pochybnostmi o způsobu přidělení zakázky na monitorovací systém čerpání strukturálních fondů EU na období 2014–2020 podala v pátek akciová společnost TESCO SW trestní oznámení na blíže nespecifikované členy auditního orgánu Ministerstva financí ČR (MF), kteří se podíleli na vyhotovení návrhu zprávy o auditu monitorovacího systému pro období 2007–2020, a auditory auditních společnosti, které poskytly auditnímu orgánu externí služby.

    „Důvodem trestního oznámení je především snaha o vyvození odpovědnosti těch, kteří uvádějí a veřejně sdělují nepravdivé informace,“ uvedl doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát zastupující TESCO SW. „Otázka náhrady způsobené materiální škody a satisfakce v souvislosti s poškozením dobrého jména právnické i fyzických osob bude předmětem dalších právních kroků,“ dodal. Přitom existuje reálné riziko, že poškozena může být i Česká republika, zejména pokud jí na základě této zprávy a vyvolaných pochybností o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nebudou poskytnuty plánované finanční prostředky z fondů EU.

    Z článků v médiích plyne, že i policie při svém zásahu na MMR dne 19. března stavěla své podezření na návrhu zprávy o auditu, který vypracoval pověřený auditní orgán MF, jejíž neschválené a neprojednané závěry se neoficiální cestou dostaly do médií.

    Oznamovatel, TESCO SW, je přesvědčen, že auditní zpráva obsahuje celou řadu nepřesných, zavádějících, tendenčních i zcela nepravdivých tvrzení, které značně zasahují do dobré pověsti společnosti. Ukázkou skandálního popření reality je pak např. široce medializovaný závěr zprávy, že nabídka TESCO SW byla z 99 % stejná jako nabídka konsorcia společností HEWLETT – PACKARD a DATASYS. Přitom obě nabídky se shodovaly pouze v povinných částech, které pro všechny účastníky soutěže definovalo MMR, a v rozsahu, v němž společnost TESCO SW jako otevřeně přiznaný subdodavatel neprokazující kvalifikaci poskytovala konsorciu své softwarové produkty. Situace, kdy se jeden z uchazečů o veřejnou zakázku účastní jako subdodavatel neprokazující kvalifikace i v nabídce jiného uchazeče, je přitom zcela v souladu se zákonem a v praxi jde dokonce o standardní a zcela transparentní postup.

    Pravděpodobně ani laik bez ekonomického a právního vzdělání by se nedopustil tak chybného hodnocení faktů. Je tedy spíše možné, že ze strany auditního orgánu MF šlo o účelové závěry. Dle oznamovatele mohlo v souvislosti se vznikem auditní zprávy dojít zejména k trestným činům zneužití pravomoci úřední osoby, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, vystavení nepravdivé zprávy, případně poškození finančních zájmů EU.

Kontakt: