Vydáno: 7.9.2001
CME

Ronald Lauder nemá důvod k omluvě

  Praha 7. září 2001 – Fred T. Klinkhammer dnes odmítl výzvy k omluvě Ronalda S. Laudera České republice, které zazněly z úst Vladimíra Železného a některých českých politiků. Jediné, čeho se R. S. Lauder dopustil, byla snaha chránit svá osobní práva. Jako soukromý americký investor měl k takovému postupu právo podle dohody o vzájemné ochraně investic mezi USA a Českou republikou poté, co „Česká republika porušila svou povinnost zdržet se svévolných a diskriminujících kroků“ proti jeho investicím a společnosti.

  „I když máme pochopení pro euforii českých vládních úředníků, že ČR nemusí platit R. S. Lauderovi žádnou náhradu škody, nechápeme, proč české úřady i nadále popírají, že z jejich strany došlo k porušení vzájemné dohody o ochraně investic. Nechápeme ani, proč ve spojení s Vladimírem Železným popírají, že arbitrážní tribunál shledal, že konaly proti R. S. Lauderovi svévolně a diskriminačním způsobem,“ uvedl Fred T. Klinkhammer.

  „Pokud by totiž byl zveřejněn úplný text rozhodčího nálezu včetně vysvětlení tribunálu, proč nebyly české straně přiznány náklady řízení a právního zastoupení, jak bývá v případě vítězství jedné strany obvyklé, a nikoliv pouze jeho závěry, mohla by se česká i mezinárodní veřejnost přesvědčit, zda má česká strana nějaký důvod k euforii, anebo zda se má český stát omluvit Ronaldu Lauderovi za to, že vůči němu postupoval svévolně a diskriminačním způsobem,“ pokračoval Klinkhammer.

  I přesto, že obsah rozhodčího nálezu má podle arbitrážních pravidel důvěrný charakter dokud obě strany nedají souhlas k jeho uveřejnění, potvrdil Fred Klinkhammer, že CME i Ronald Lauder mají i v případě obou arbitrážních řízení proti ČR zájem o zcela transparentní komunikaci. Ronald Lauder i CME proto souhlasí se zveřejněním plného znění obou arbitrážních rozhodnutí současně, v okamžiku kdy stockholmský tribunál vydá svůj rozhodčí nález ve sporu CME versus Česká republika. „Vyzýváme tedy příslušné české orgány, aby vyjádřily stejný souhlas jako Ronald Lauder i CME,“ uzavřel Fred Klinkhammer.

  V příloze je uveden překlad úplného znění jediné zveřejnitelné části 75ti stránkového rozhodčího nálezu.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

  Arbitrážní tribunál rozhodl takto:

  1. Arbitrážní tribunál má pravomoc projednat a rozhodnout tento případ.

  2. Žalovaný [Česká republika] se dopustil porušení své povinnosti zdržet se svévolných a diskriminačních opatření, když v zimě roku 1993 změnil svůj původní postoj, se kterým byl důkladně obeznámen Žalobce [R. Lauder] i veřejnost, připouštějící vlastnický podíl Žalobce ve společnosti CET 21, držitelce licence k vysílání, a trval na tom, že účast Žalobce nebylo možné uskutečnit formou vlastnické účasti, ale pouze prostřednictvím společného podniku.

  3. Žádost o určení, že se Žalovaný dopustil dalších porušení Dohody, se zamítá, stejně jako veškeré nároky na náhradu škody.

  4. Každá Strana uhradí jednu polovinu odměny a výloh arbitrážního tribunálu, jež byly vyčísleny na 501.370,20 USD.

  5. Každá Strana uhradí jednu polovinu přímých nákladů londýnského jednání, a to včetně pronájmu místnosti, nákladů na soudní zapisovatele, atd.

  6. Každá Strana ponese své vlastní náklady na právní zastoupení a pomoc, a to včetně cestovného a dalších nákladů na svědky předvolané příslušnou stranou.

  7. Veškeré další nároky se tímto zamítají.  Za správnost pracovního, žádnou ze stran nezavazujícího, překladu:

  Michal Donath

Soubory ke stažení:

Document Icon neomluva_cz.doc