Vydáno: 8.2.2006
Konsorcium MYTIA

Informace prezentované na tiskové konferenci

  1. Ministerstvo dopravy vyloučilo nabídku sdružení MYTIA na základě 9ti výtek, z nichž 7 bylo technického charakteru a 2 formálního.

  2. ÚOHS potvrdil, že v 7mi případech z 9ti mělo sdružení MYTIA pravdu a jeho nabídka byla vyloučena neoprávněně.

  3. Podáváme rozklad proti rozhodnutí ÚOHSu, kde vysvětlujeme zbývající 2 body.

  a) Bylo nám vytýkáno, že jsme nedoložili celý obsah významných služeb – referencí. A to na základě toho, že potvrzení celního úřadu neobsahovalo doslovné a konkrétní formulace, které ovšem zadavatel nikdy předem nespecifikoval a žádný subjekt potvrzující referenci jimi nemůže být vázán, zvláště s přihlédnutím k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt (a tedy jde jen o „slovíčkaření“). Přikládáme již 2 potvrzení Švýcarského celního ředitelství, kde je podrobně popsán systém, který dodával člen konsorcia MYTIA a dokládá rovněž, že systém je plně funkční a v provozu. Požadavkem MD byla dodávka klíčových komponent (ne ocelových bran, ale elektronických zařízení) pro systém stacionárního enforcementu nikoli včetně příslušenství (pokud by tomu bylo naopak, pak by musela být vyloučena i nabídka Kapsche, jelikož ani v Rakousku ani ve Švýcarsku tyto fa Kapsch také nedodávala). Dokument Švýcarského celního ředitelství instalaci takovýchto komponent jednoznačně potvrzuje a dále vysvětluje, že se jedná o zařízení totožná se zařízeními stacionárního enforcementu. Uvedeným dokumentem tedy vyvracíme sporný zbývající bod, který nám ministerstvo vytýkalo. viz. Příloha.

  b) Zbývající výtka se týká centrálního shromažďování dat a jejich archivace (požadavek č.46 zadávací dokumentace). Jediným důvodem, pro který ÚOHS potvrdil názor MD je, že se tak neděje v reálném čase. Z nabídky sdružení MYTIA je zcela zřejmé, že veškerá data jsou shromažďována centrálně. Požadavek, aby se tak dělo v reálném čase v zadávací dokumentaci obsažen není. Kdyby v zadávací dokumentaci takový požadavek byl, pak bychom jej do nabídky zcela jistě zahrnuli, dále pokud by tam byl, diskriminoval by současné satelitní systémy. A nad to, takový požadavek je pro funkci systému elektronického mýtného zbytečný a nesouvisí s výběrem mýtného a tudíž ani s výběrem peněz. Nabídka sdružení MYTIA tak nemůže být posouzena jako nevyhovující zadávací dokumentaci.

  4. Ministerstvo nikdy nepožadovalo upřesnění. Pokud by jej požadovalo, tak bychom jej dávno předložili.

  5. 7 miliard mohlo být ušetřeno a zakázka se již mohla realizovat.

  6. Pokud předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže našemu rozkladu nevyhoví (a nevyužije možnost ušetřit 7 miliard) budeme požadovat smírčí řízení u Evropské komise.

Kontakt: